:::สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์.....ยินดีต้อนรับทุกท่าน....         
ประชาสัมพันธ์..การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้
มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือจะปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ
มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่..สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ประชาสัมพันธ์ การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ-
ชุมชน ปี 2557 (ช่วงกำหนดเวลาวันที่ 1-30 มกราคมของทุกปี)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 14 ส.ค.-27 ส.ค.57 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601541รายละเอียด

คำนิยามในการรายงานพื้นที่
ระสบภัยด้านการเกษตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมลศักดิ์ พงศ์สุพัฒน์
เกษตรอำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์
   
ราคาสินค้าเกษตร
   
<<< งบประมาณปี 2557 >>>
 

 

28 ก.ค. 58 งานถ่ายทอดวันเทคโนโลยี (Field Day)

ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

15 ก.ค. 58 ประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน

ณ สวนนางลำยอง เกิดทอง

ม.9 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

9 ก.ค.58 โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยสารธรรมชาติ

ณ ศาลาหมู่ที่ 9 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

7 ก.ค.58 จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558

ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ม.9 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2558

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.9 ต.เกาะหลัก

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2558

โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว เวทีแลกเปลี่ยน

ครั้งที่3 อบต.บ่อนอก

 

วันที่ 5,10,16 มิถุนายน 2558

ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตร หมู่ที่ 13,7,10

ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

21,28,29 ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ม.1 ม.12 และม.14 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

19,28 พ.ค.58 ติดตามแปลงตะไคร้อินทรีย์

ม.1 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

14-15 พ.ค.58 ติดตามโครงการ AFTA

ต.บ่อนอก ต.คลองวาฬ และต.เกาะหลัก

 

8 พ.ค.58 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

บ้านวังไทรติ่ง ม.8 อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

22 เม.ย. 58 ติดตามการฉีดพ่นฟลูเบนไดอะไมด์

กำจัดหนอนหัวดำในแปลงมะพร้าว

ม.10 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

22 เม.ย. 58 อบรมพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็น

เกษตรกรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 2

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบฯ

 

18 เม.ย. 58 มอบเงินโครงการปรับปรุงบำรุงดิน

เพื่อลดความเสี่ยงพืชที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

17 เม.ย. 58 ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก

ว่านหางจระเข้ ม.12 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

14 เม.ย. 58 กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร

งานสืบสานสงกรานต์ สองแผ่นดิน ปี 2558

ม.6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

30 มี.ค. 58 อบรมเกษตรกรโครงการดิน - ปุ๋ย

ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ม.10 ต.อ่าวน้อย

อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

27 มี.ค. 58 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2558

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก

ม.9 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

25 มี.ค. 58 อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์สมุนไพร

(ว่านหางจระเข้) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

อ. เมือง จ. ประจวบฯ

 

13 มี.ค.58 จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรประจำ

หมู่บ้านสู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบฯ

 

12 มี.ค. 58 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจวิเคราะห์ตัว

อย่างดินเพื่อหาค่าความเป็นกรด ด่าง และปริมาณธาตุ

N P K ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ม.10 ต.อ่าวน้อย

 

26 ก.พ. 58 อบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด

ศัตรูพืช ปี58 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาม.9 ต.คลองวาฬ

อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

 

19 ก.พ. 58 โครงการอำเภอเคลื่อนที่ (แจกเตียนเบียนบราคอน)

ม.10 ต.ห้วยทราย

 

11 ก.พ. 58 วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรและจัดทำแผนพัฒนา

เกษตรกรสู่ Smart Farmer รายบุคคล

ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.อ่าวน้อย

 

5 ก.พ.58 อบรมเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรและจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร

สู่ Smart Farmer ณ สนง.เกษตรอำเภอเมือง

 

28 ม.ค. 58 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร(ไม้ผล)

ศาลาประชาคม บ้านกม.12 ม.9 ต.อ่าวน้อย

 

15 ม.ค. 58 อบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ

ระบาดศัตรูพืช ปี58 ศาลาม.9 ต.คลองวาฬ

 

8-12 ม.ค. 58 ตรวจสอบพื้นที่ผู้ปลูกยางพาราตามโครงการ

ชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปี2558 ต. ห้วยทราย

ต. คลองวาฬ

 

6 - 9 ม.ค. 58 ตรวจสอบพื้นที่ผู้ปลูกยางพาราตามโครงการ

ชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปี2558 ต. บ่อนอก

 

16 ธ.ค. 57 โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

แปลงทดสอบเทคโนโลยี ม.7 ต. บ่อนอก

 

15 ธ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยราย

ได ้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับตำบล ระดับอำเภอ

 

15 ธ.ค. 57 อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์

ม.9 ต. คลองวาฬ

 

2 ธ.ค. 57 โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

แปลงทดสอบเทคโนโลยี ม.7 ต. บ่อนอก

 

24 พ.ย.57 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดครบวงจร

อบต.บ่อนอก ม.7 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

18 พ.ย.57 โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

อบต.บ่อนอก ม.7 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

7 พ.ย.57

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชอื่นๆ

 

29 ต.ค.57

ประชุมคณะทำงาานตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการเพิ่มรายได้

ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับตำบล

 

23 ต.ค.57

ตรวจแปลงนาที่เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ม.3,7,16 ต.อ่าวน้อย

 

21 ต.ค.57

ตรวจแปลงนาที่เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ม.4,7,10,14 ต.บ่อนอก

 

20 ต.ค.57 ตรวจแปลงนาที่เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ม.3 ต.คลองวาฬ

 

16 ก.ย. 57 ลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยงโดยทำ

การเกษตรแบบผสมผสาน ม.6 ต.เกาะหลัก

 

12 ก.ย. 57 งานประชาสัมพันธ์และผลการดำเนินงานโครง

การควบคุมศัตรูมะพร้าว ม.8 ต.ห้วยทราย

 

10-11 ก.ย. 57 ตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

ปี 2557/58 ต. บ่อนอก

 

4 ก.ย. 57 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยง

โดยการทำการเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงม.6 ต.เกาะหลัก

 

2 ก.ย. 57 ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

ปี 2557/58 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

 

27 ส.ค. 57 สัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58

 

26 ส.ค. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ จัดทำกองปุ๋ยหมัก

จำนวน 3 ตัน ณ บริเวณข้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ

 

19 ส.ค. 57 ร่วมงานอำเภอยิ้ม แจกพันธุ์กล้าไม้

ณ วัดหนองหิน ม.2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

  18 ส.ค. 57 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว

สำหรับ อกม. ณ อบต.บ่อนอก

 

5 ส.ค. 57 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ

  24 ก.ค. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
  22 ก.ค. 57 จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ณ รร.บ้านท่าฝาง
  17 ก.ค. 57 โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น
  10 ก.ค. 57 จัดอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร
  8 ก.ค. 57 ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2557/58
 

1 ก.ค.57 ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำดื่ม น้ำแข็ง อ.สามร้อยยอด

  27 มิ.ย.57 จัดกระบวนการเรียนรู้พืชผัก ณ ศาลาม.6 ต.ห้วยทราย
  2 มิ.ย. 57 มอบสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองประจวบฯ
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯติดตามโครงการควบคุมศัตรูมะพร้าว
ณ บ้านหนองน้ำขาว ม.9 ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯ
  สลากออมสิน

เกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบสมุดบัญชี
 
เงินฝากธนาคาร หมู่ 6,10 ตำบลอ่าวน้อย จำนวน 40 ราย
   
โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 เมื่อวันที่
   
1 พ.ย.56 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวน้อย หมู่ที่ 10
   
บ้านวังมะเดื่อ ตำบลอ่าวน้อย
     
เกษตรอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ
     
ร่วมจัดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.56 ณ หมู่ที่่ 3
     
บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย
       
     
นส.นริสรา พานพ่วง เจ้าหน้าที่ตำบลห้วยทราย สอนเลี้ยง
   
หนอนบราคอนนักเรียนในโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
   
หนอนหัวดำ ศจช.สาขา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.56 ณ รร.บ้านห้วย
     
น้ำพุ หมู่ 9 ต.ห้วยทราย
   
นายอำเภอเมืองฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ
   
ร่วมจัดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค..56
     
ณ บ้านทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 14 ต.บ่อนอก
     
   
เกษตรอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ
     
ประชุมกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับอำเภอเมือง เมื่อวันที่ 27
   
ธ.ค.56 ณ ห้องประชุมเรือนชบารีสอร์ทอำเภอเมืองประจวบฯ
     
   
เกษตรอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ
   
อบรมผู้รับจ้างฉีดสารเคมีเข้าลำต้น โครงการควบคุมและ
   
กำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่โดย
   
การฉีดสารเคมีเข้าลำต้น เมื่อวันที่ 6 ม.ค.57 ณ หมู่ที่ 9
     
ตำบลคลองวาฬ จำนวน 22 ทีม 66 คน
   
นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดฯ และคณะ เยี่ยมเยียน
   
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ
   
ติดตาม แนะนำการชี้เป้า เจาะต้น เมื่อวันที่ 15 ม.ค.57
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบฯ
     

 

      7 ก.พ.57 จัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตสับปะรด ณ ศาลาหมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบฯ
       
       
         
      13 ก.พ. 57 จัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสดตามระบบคุณภาพ GAP    
         
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
       
       
   
   
       
       
       
   
ชื่อผลิตภัณฑ"เครื่องสำอางค์ว่านหางจระเข้
และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์"

สถานที่จำหน่าย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พัฒนาเมืองประจวบฯ "ร้านคุณยาย"
955 หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย โทร.081-9426673
   
   
   
       
       
       
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ "ปลาอบสมุนไพร"
สถานที่จำหน่าย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ร่องแก้ว "คุณแหม่ม"

212/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหลัก โทร.081-6521723
   
   
   
       
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ "ผงขัดฟอกผิวสมุนไพรไทพฤกษา"
สถานที่จำหน่าย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทพฤกษา
64 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวาฬ โทร.089-0235399
   
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000
โทร. 0-3260-1541  โทรสาร 0-3260-1541
อรอนงค์  ผุดเผือก ผู้จัดทำ
e-mail :  mueangprachuap@doae.go.th